תקנון benb367.sg-host.com

 1. כללי
  1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת השירותים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  2. benb367.sg-host.com (להלן: "העסק") רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור.
  5. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים הניתנים בו, ובכלל כך המוצג בו. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  6. טעות סופר בתיאור השירותים או מחירים לא יחייבו את העסק.
  7. התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים קלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין הוילות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין מציאות, והכל בהתחשב בבלאי סביר שנבע מן השימוש של אורחים קודמים.
  8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
  9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

 1. ביצוע הזמנה
 1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש ולגלוש באתר, וכן לבצע הזמנה טלפונית מן האתר בין היתר, בכפוף להיותו בן 18 לפחות, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין"(.
 2. על מנת לבצע הזמנה של השירותים על המזמין להשאיר את פרטיו באתר לשם יצירת קשר או ליצור קשר עם האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים בו.
 3. לאחר יצירת קשר טלפוני עם עם האתר וסיכום התנאים, ישלח אל המזמין טופס ההזמנה המקוון (להלן: "טופס ההזמנה"), בו יידרש למלא את כל הפרטים הנדרשים לשם השלמת ההזמנה, וכן יאשר את כל תנאי ההתקשרות ולרבות את כל האמור בתקנון זה ובטופס ההזמנה גופו.
 4. המזמין יזין בטופס פרטיו הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כרטיס אשראי ותעודת זהות של הגורם המשלם. בנוסף יש להוסיף את מספר המבוגרים והילדים המתארחים. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם לבצע הזמנה ו/או לבטלה, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש באחד מן המקרים הבאים:
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 2. מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה ושליחתם מהווה אישור לביצוע ההזמנה מצד המזמין. יחד עם זאת, רק לאחר אישור חברת האשראי כי חויב סכום המקדמה, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה ויישלח דוא"ל מתאים על-כך אל הלקוח.
 3. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 4. העסק רשאי לשנות את מחירי השירותים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
 1. התשלום עבור ההזמנה יעשה באמצעות כרטיס אשראי. במעמד ביצוע ההזמנה ישלם המזמין מקדמה בהתאם לתנאי ההתקשרות, כאשר יתרת התשלום תבוצע במעמד ההגעה למקום.
 2. האשראי שיימסר בטופס ההזמנה ישמש גם כפיקדון לחיוב המזמין בגין השלמת העסקה במקרה של ביטול ו/או אי הגעה ו/או בגין נזקים שגרם לווילות ו/או לציוד והרכוש הקיים בהם. המזמין מאשר כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי העסק ביחס לחיוב המזמין בנזקים שנגרמו על-ידו.

 

 1. ביטול רכישה מצד המזמין
 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  • מועד אחרון לביטול העסקה – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובלבד שטרם חלפו 7 ימי עסקים מן היום שבו היו אמורים להינתן השירותים.
  • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה לנייד מספר: 073-3744849.
  • לאחר קבלת הודעת הביטול ואישורה, יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין השירותים בניכוי שיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
  • בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ועד לחודש ממועד ההגעה, עלות הביטול תהיה בגובה המקדמה ששולמה.
  • בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ועד לחודש ממועד מתן השירותים, יגבו דמי ביטול בגובה המקדמה ששולמה בגין העסקה.
  • פחות מחודש ממועד ההגעה ועד ל-7 ימי עסקים שלפני מועד ההגעה, עלות הביטול תהיה בגובה 50% משווי העסקה.
  • פחות מ-7 ימי עסקים שלפני מועד ההגעה לא ניתן לבטל את העסקה, והמזמין יחוייב במלואה.

 

 1. אחריות והצהרות המזמין
 1. המזמין מצהיר כי קרא את תקנון זה באופן מלא, וכן את התנאים הקבועים בטופס ההזמנה, וכי במילוי טופס ההזמנה המקוון ושליחתו הוא מאשר את התקנון והתנאים ומסכים להם באופן בלתי חוזר.
 2. המזמין מצהיר כי אמצעי התשלום שמסר לשם ביצוע ההזמנה ישמש גם כפיקדון לחיוביו כאמור לעיל לרבות בגין נזקים שייגרמו עקב שהותו ו/או מי מטעמו.
 3. המזמין מצהיר כי לא יאפשר כניסה למתחם הבית למי שאינם אורחי ההזמנה. במקרה כאמור העסק יהיה רשאי לחייב את המזמין בתשלום נוסף בגין כל אורח נוסף.
 4. המזמין מצהיר כי הוא מבין כי שהות בווילה מעבר לשעת הפינוי הקבועה תחייב אותו בתשלום נוסף.
 5. המזמין מצהיר כי ישמור על מתחם הבית, ויעשה בו ובציוד המצוי בו שימוש זהיר וסביר בלבד, ובכלל כך ימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום נזק לבית או לרכוש המצוי בו.
 6. המזמין מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל נזק שיגרם למתחם הבית ולרכוש המצוי בו. במידה ויגרם נזק כאמור על-ידי המזמין או מי מטעמו, שאז העסק יהיה רשאי לחייב את אמצעי התשלום שמסר המזמין לשם פירעון הנזקים.
 7. המזמין מצהיר כי האחריות על השימוש בבריכה ובג'קוזי הינה עליו בלבד, וכי עליו לפקח בכל שהותו במתחם הבית על האורחים בזמן שהייתם במתקנים, לרבות על הילדים המתארחים בו.
 8. המזמין מצהיר כי לא יעשן בתוך בית הנופש וכי לא יכניס אליו בעליי חיים.
 9. המזמין מתחייב לשמור על החוק במשך שהותו בבית הנופש, ובכלל כך שלא להקים מטרד או מפגעי רעש, ומתחייב שלא להפעיל מוזיקה רועשת. בכל כך נאסר על הכנסת ציוד הגברה למתחם הבית מכל סוג שהוא. במקרה של יצירת מטרד או מפגעי רעש מצד המזמין, העסק יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות, וכן לפנות את המזמין מן המתחם לאלתר. במקרה כאמור לא יינתן כל החזר כספי.
 10. המזמין מצהיר כי הוא מבין שהתמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים קלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין התמונות, כפי שהן מוצגות באתר, לבין במציאות, והכל בשים לב לבלאי סביר שנבע מן השימוש שעשו אורחים קודמים, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 11. העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 12. בכל מקרה העסק לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

 

 1.  זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות כל המידע המופיע בו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (benb367.sg-host.com) וכן על כל פלטפורמה אחרת, לרבות סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים וכיוצ"ב.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 1. סודיות ופרטיות
 1. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק לשם מימוש מטרת ההזמנה וכן לשם דיוור עתידי בהסכמה.
 2. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 3. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך ו/או לשם חילוט פיקדון במידת הצורך.
 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
 5. העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מלא פרטים לביצוע הזמנה

או התקשר לטלפון: 073-374-4849

בחר וילה / סויטה:

Call Now Button דילוג לתוכן